Pogoji in navodila za sodelovanje
pri storitvi SMS DonacijaNavodila

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo AVTIST na številko 1919 in prispevali boste
1 EUR za nakup didaktičnih in terapevtskih pripomočkov.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Izimobila, Debitela, Telemacha in Si.mobila.
Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS - Donacija so objavljeni na spletni strani Društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke www.avtizem-skoljke.org.
Operaterji Telemach d.o.o., Ljubljana, Si.mobil d.d., Ljubljana in Telekom Slovenije d.d., se odpovedujejo vsem prihodkom iz naslova tako poslanih SMS - sporočil.

Člani društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke se vam iskreno zahvaljujemo.


PogojiTelekom Slovenije
Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija - za Školjke« podjetja Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana


Pravila in pogoji uporabe storitve
»SMS Donacija - za Školjke«

Veljavnost: od 21.3.2016


 • 1. Splošne določbe

Ponudnik in Organizator storitve:
Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, Zemljičeva ulica 22, 2000 Maribor, IŠ za DDV: 20781512 (v nadaljevanju: organizator storitve).

Ponudnik komunikacijske poti:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.

Pri storitvi »SMS Donacija - za Školjke« lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve »SMS Donacija - za Školjke« ni starostnih omejitev.

Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.

Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve. • 2. Definicije pojmov

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke.

»SMS Donacija - za Školjke«, je organizirana dejavnost Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, s ciljem zbiranja sredstev za nakup didaktičnih in terapevtskih pripomočkov.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija - za Školjke«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo AVTIST.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo AVTIST v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: SPU) se pri uporabi storitve »SMS Donacija - za Školjke« uporabljajo smiselno. • 3. Trajanje storitve

Storitev »SMS Donacija - za Školjke« je uporabnikom omogočena od 21. 3. 2016 in praviloma traja do vključno 31. 12. 2016. • 4. Postopek prijave na storitev »SMS Donacija - za Školjke«

 • 1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo AVTIST na kratko številko 1919.
 • 2. Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Iskreno se Vam zahvaljujemo za donacijo in Vas lepo pozdravljamo. Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, Maribor.«


 • 5. Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.

KLJUČNA BESEDA NAMEN SMS SPOROČILA CENA V € DDV
AVTIST Donacija - za Društvo Školjke 1,00 0,00 %
AVTIST Obvestilo za Društvo Školjke 0,00 22,00 %

Cene vključujejo DDV.Cene za odhodna SMS-sporočila:
vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.

Cene za različna dohodna SMS-sporočila:
posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 1 EUR.

Naročniki Telekoma Slovenije, Mobiuporabniki:

I. zahvalno sporočilo pri donaciji - brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Društvo Školjke):

II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

III. če storitev ni na voljo.

Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani:

 • poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,
 • sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.

Mobiuporabnik lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve.

Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih je prejel na svoj SMS center.

V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo zavrže.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je ponudnik storitev opravil, Telekom Slovenije pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti. • 6. Zasebnost in varstvo podatkov

Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov. • 7. Reklamacije in pomoč

Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, Zemljičeva ulica 22, 2000 Maribor, drustvo.avtizem@gmail.com. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s SPU nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Služba za naročniška razmerja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od prejema računa.

Ljubljana, 21. 3. 2016


organizator storitve:
Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke


Nazaj na vrh
Simobil
Pogoji in navodila Storitve SMS in Cenik storitve SMS podjetja Si.mobil d.d., LjubljanaPogoji in navodila Storitve SMS in Cenik storitve SMS


I. SPLOŠNO

Naslednji izrazi v Pogodbi imajo pomen, kot je zanje določen v nadaljevanju te točke:

 • Storitev SMS pomeni storitev SMS donator za Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke (končni prejemnik).
 • Cena donacije (ustrezno označi):
 • ☒ 1 EUR
 • ☐ 5 EUR
 • Ključna beseda za donacije v višini 1 EUR je (ena beseda, brez preslednic): AVTIST.
 • Zahvalno besedilo, ki ga uporabnik prejme v odgovor na poslano ključno besedo donacije v višini 1 EUR (omejitev dolžine besedila je 160 znakov - vključujoč preslednice. Prosimo ne uporabljajte šumnikov in posebnih znakov): Zahvaljujemo se Vam za donacijo in Vas lepo pozdravljamo. Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke
 • Ključna beseda za donacije v višini 5 EUR je (ena beseda, brez preslednic):
 • Zahvalno besedilo, ki ga uporabnik prejme v odgovor na poslano ključno besedo donacije v višini 5 EUR (omejitev dolžine besedila je 160 znakov - vključujoč preslednice. Prosimo ne uporabljajte šumnikov in posebnih znakov):
 • Spletni naslov prejemnika, na katerem bo le- ta objavil Pogoje in navodila Storitve SMS: www.avtizem-skoljke.org
 • Kontaktni podatki osebe, ki bo na voljo glede splošnih vprašanj storitve:
  Inge Zorec (ime in priimek)
  041 682 583 (telefonska številka)
  drustvo.avtizem@gmaiI.com (elektronski naslov)

Prejemnik izvaja Storitev SMS v sodelovanju z družbo Si.mobil, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana.
Namen Storitve SMS je zbiranje sredstev za končnega prejemnika, kot je opredeljen v točki I te Priloge. Družba Si.mobil d.d. bo vsa zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih sporočil SMS (v okviru, Storitve SMS), t.j. donacije v višini 1 EUR ali 5 EUR, v skladu s Pogodbo v celoti nakazala na TRR prejemnika, kot donacije Si.mobilovih naročnikov in uporabnikov Si.mobilovega predplačilnega sistema.
Pri Storitvi SMS lahko sodelujejo vsi Si.mobilovi naročniki in uporabniki Si.mobilovega predplačilnega sistema (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d.
Uporabniki Si.mobilovega predplačilnega sistema lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na računu dovolj visoko.


II. TRAJANJE STORITVE

Storitev SMS oz. obdobje zbiranja sredstev bo potekalo od 22. 3. 2016 do 31. 12. 2016.


III. NAČIN IN PRAVILA SODELOVANJA

 • 1.Uporabnik sodeluje pri Storitvi SMS tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo, kot je opredeljena v točki I. Priloge 1 Pogodbe na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo).
 • 2.Uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji prejemniku (dohodno SMS sporočilo).

Si.mobil d.d. si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo navodila in pogoje Storitve SMS onemogoči sodelovanje.

Uporabnik se ob uporabi Storitve SMS zaveže, da:

 • storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh navodilih in pogojih,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, družbi Si.mobil d.d., njegovi programski opremi, strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči družbi Si.mobil d.d. kakršnokoli škodo, zanjo v celoti odgovarja.

Družba Si.mobil d.d.in prejemnik se zavezujeta, da bosta pridobljene podatke o uporabnikih varovali v skladu z veljavnimi predpisi.


Družba Si.mobil d.d. ne odgovarja za izgubo podatkov ali nepravilno delovanje Storitve SMS, ki so posledica napačne uporabe storitve. Družba Si.mobil d.d. ne odgovarja za nedelovanje storitve v primeru izpada mobilnega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Šteje se, da uporabnik s sodelovanjem v akciji Storitev SMS, soglaša s Pogoji in navodili storitve SMS.


IV. CENIK STORITVE SMS

Cene za odhodna sporočila SMS:

 • 1. vsako poslano SMS sporočilo uporabnika (odhodno SMS sporočilo) = po ceniku družbe Si.mobil d.d..

Cene za različna dohodna sporočila SMS:

 • 2. posredovana SMS sporočila uporabniku (dohodno SMS sporočilo) = 1 EUR ali 5 EUR, glede na ključno besedo, ki jo SMS uporabnika vsebuje
 • 3. brezplačno posredovana SMS sporočila uporabniku (t.i. sistemska sporočila)
  • - obvestilo pred pričetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:

 • - poslana (odhodna) SMS sporočila v sklopu ostalih sporočil SMS,
 • - prejeta (dohodna) SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS donator«.

Naročniki družbe Si.mobil d.d. prejmejo potrdilo o donaciji na računu za storitve v omrežju Si.mobil (pod postavko »SMS donator«). Plačan račun lahko naročniki uporabijo kot osnovo pri uveljavljanju davčne olajšave.

Uporabniki Si.mobilovega predplačilnega sistema, lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh Si.mobilovih centrih, na podlagi predloženega osebnega dokumenta in davčne številke po zaključku akcije.


V. REKLAMACIJE

Družba Si.mobil d.d. vodi morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki Storitve SMS, vendar le v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil, vse v skladu s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d. za potrošnike in Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d. za pravne osebe in podjetnike, če so naslovljene v pisni obliki na družbo Si.mobil d.d., najkasneje v roku 15 dni od prejema računa.Nazaj na vrh


Telemach
Navodila in pogoji uporabe storitve SMS donacija v okviru humanitarne akcije "SMS Donacija in Cenik storitve "SMS Donacija" v okviru humanitarne akcije "AVTIST"


Navodila in pogoji uporabe storitve SMS donacija v okviru humanitarne akcije "SMS Donacija"


1. HUMANITARNA AKCIJA

Ti pogoji določajo način uporabe storitve SMS donacija v humanitarni akciji "SMS Donacije" "AVTIST". Namen storitve SMS donacija je vsem zainteresiranim darovalcem, ki so predplačniški ali naročniški uporabniki storitev mobilne telefonije Talernacha, z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen.
Organizator humanitarne akcije je Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo humanitarne akcije.

Organizator humanitarne akcije je »Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke«. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo humanitarne akcije.


2. POSTOPEK

Uporabnik donira sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo "AVTIST" na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po Ceniku. V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ustrezno prejeto na strani Telemacha, uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceni določeni v pogodbi.
Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.


3. DAROVANA SREDSTVA

Telemach bo organizatorju humanitarne akcije, Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, daroval naslednja zbrana sredstva:

 • - zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil s ključno besedo "AVTlST" na številko "1919", ki jih Telemach obračuna po Ceniku, po odbitju DDV v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost;
 • - zbrana sredstva plačil dohodnih sporočil, ki jih Telemach pošlje pošiljateljem v skladu z drugim odstavkom 2. člena teh navodil.

4. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Družba Telemach varuje zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem v humanitarni akcji pod pogoji teh Navodil udeleženec dovoljuje TELEMACH-u obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.


5. OMEJITVE

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil, sistem za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv. Telemach ne zagotavlja uspešne dostave SMS sporočil ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so izven nadzora Telemacha (npr. ugasnjen mobilni terminal, nedosegljvost naslovnika ipd.). Telemach se bo vsako ne-delovanje ali omejeno delovanje storitve trudil odpraviti v najkrajšem možnem času.
Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil se smisalno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha.


6. REKLAMACIJE

Telemach vodi morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikadjskih storitev Telemacha. Reklamacije morajo bili v pisni obliki in poslane Telemachu, najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.


7. SPREJEM POGOJEV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v tej humanitarni akciji sprejema pravila in pogoje teh Navodil.


Ljubljana, 17.3.2016CENIK STORITVE »SMS Donacija« v okviru humanitarne akcije
»AVTIST«


1. Cene za odhodna sporočila SMS:

 • - vsako odhodno SMS sporočilo (poslano SMS sporočilo uporabnika) se obračuna po Ceniku operaterja.

2. Cene za dohodna sporočila SMS: 1,00€

 • - zahvalno sporočilo pri donaciji (uporabniku posredovano SMS sporočilo): Iskreno se Vam zahvaljujemo za donacijo in Vas lepa pozdravljamo. Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, Maribor.

3. Račun

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:

 • - poslana (odhodna) SMS sporočila v sklopu ostalih sporočil SMS,
 • - prejeta (dohodna) SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS donacija«.

4. Potrdilo o donaciji

Telemachovi naročniki prejmejo potrdilo o donaciji na računu za storitve v omrežju (pod postavko "SMS donacija"). V primeru, da zakon, ki ureja davčno področje, to omogoča, plačan račun naročniki lahko uporabijo pri uveljavljanju davčne olajšave.

Uporabniki predplačniškega sistema po zaključku akcjje lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh centrih, na podlagi predloženega osebnega dokumenta, davčne številke ter na primeren način vzpostavljenim dejstvom statusa predplačniškega uporabnika v času pošiljanja SMS (s predložitvijo pravilne PIN in PUK kode za določeno predplačnisko številko ali s predplačniškim certifikatom).Telemach:                                   Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke:
Ljubljana, 17.3.2016                  24.3.2016


Nazaj na vrh